Home > Andere > Brusselse ziekenhuizen

Brusselse ziekenhuizen

Met betrekking tot de wettelijke verplichtingen inzake taalgebruik in de ziekenhuizen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest moet een onderscheid gemaakt worden naar gelang het statuut van deze ziekenhuizen:

1.    De openbare ziekenhuizen - dat zijn de ziekenhuizen die deel uitmaken van de IRIS-structuur - zijn ten volle onderworpen aan de taalwetgeving in bestuurszaken en moeten de patiënten in het Nederlands en het Frans kunnen opvangen.

2.    De privé-ziekenhuizen - dat zijn ziekenhuizen die beheerd worden door privé-verenigingen - zijn niet onderworpen aan de taalwetgeving in bestuurszaken, uitgezonderd voor wat betreft de medische urgentiediensten.

3.    De universitaire ziekenhuizen zijn verbonden met een Gemeenschap en niet onderworpen aan de taalwetgeving in bestuurszaken, eveneens uitgezonderd voor wat betreft de medische urgentiediensten.

De taalwet bestuurszaken is slechts van toepassing op privé-personen (natuurlijke of rechtspersonen), voor zover die "belast zijn met een taak die de grenzen van een privaat bedrijf te buiten gaat en die de wet of de openbare macht hun hebben toevertrouwd in het belang van het algemeen". De Vaste Commissie voor Taaltoezicht - dat is het orgaan dat toezicht houdt op de naleving van de bestuurstaalwet - is van oordeel dat deze bepaling ook geldt voor de spoeddiensten en de MUG van een privé- of universitair ziekenhuis.

Indien u vermoedt dat het ziekenhuis de taalwetgeving heeft overtreden, beschikt u over verschillende actiemogelijkheden:

•    Klacht neerleggen bij de Ombudsdienst van het betrokken ziekenhuis. Indien het ziekenhuis niet of onvoldoende antwoordt, bestaat de mogelijkheid om bij een overheidsinstantie klacht in te dienen (Federale Commissie ‘Rechten van de Patiënt’).

•    Klacht neerleggen via het Vlaams Meldpunt Taalklachten in de Brusselse ziekenhuizen: http://www.zorg-en-gezondheid.be

•    Klacht indienen bij een instantie die waakt over de taalwetgeving, namelijk de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. Dit zal wel dienen te gebeuren via een ondertekend aangetekende brief, maar de procedure is voor het overige volledig gratis. Deze Commissie zal het ziekenhuis officieel om opheldering vragen en een officieel advies maken waarin wordt vastgesteld of de klacht al dan niet gegrond is.

De klacht gericht aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht dient aan enkele formaliteiten te voldoen:

•    De brief waarin u de overtreding aanklaagt, moet aangetekend verstuurd worden en moet gericht zijn aan de Voorzitter van de VCT. Klachtenbrieven die niet aan deze twee voorwaarden voldoen, zijn onontvankelijk. Vergeet niet om uw naam en adres te vermelden en de brief te ondertekenen. Het indienen van een klacht is niet termijngebonden, hoewel het aan te raden valt om niet te veel tijd te laten verstrijken tussen het voorval en de klacht.

•    De VCT is gevestigd te Warandeberg 4, 1000 Brussel.

•    In de brief omschrijft u zo duidelijk en gedetailleerd mogelijk de situatie die u aanklaagt. U geeft ook aan tegen welke dienst u klacht indient. Als dat mogelijk is, dan voegt u bewijsstukken toe (bijvoorbeeld de klacht bij de ombudsdienst).