Home > Andere > Taalvrijheid

Taalvrijheid

In het Oostendse NMBS-station hangt Franstalige reclame. Kan dit?De taalwetgeving kan enkel het gebruik van de talen regelen in een beperkt aantal domeinen, zoals de bestuurszaken, het onderwijs, het gerecht of de sociale betrekkingen tussen werkgevers en werknemers. Communicatie van een privaat bedrijf met zijn (potentiële) klanten via reclame valt hier dus bijvoorbeeld niet onder. Hier geldt dan de zogenaamde taalvrijheid, dus het recht om het even welke taal te gebruiken. Bij een reclamebord in een NMBS-station is het zo dat de NMBS, die wel onderworpen is aan de taalwetgeving, deze ruimte als het ware ter beschikking stelt van een privaat bedrijf (een zogenaamde 'concessie van het openbaar domein'). Dat betekent dat het privaat bedrijf binnen de ruimte die het ter beschikking is gesteld vrij kan communiceren. Het reclamebord valt dus niet onder de taalwetgeving, omdat het buiten het domein valt van gevallen waar het gebruik van de talen kan worden geregeld. Er bestaat dus geen taalwetgeving voor deze reclameborden.Er vindt in een Antwerps cultureel centrum een poëzietentoonstelling plaats. Sommige van de gedichten zijn Engelstalig. Kan dit?In beginsel is in Vlaanderen de bestuurstaal het Nederlands. Dit geldt echter niet voor culturele uitingen. Deze zijn beschermd door artikel 30 van de Belgische Grondwet dat bepaalt dat het gebruik van de talen in België vrij is en slechts voor een aantal domeinen kan worden geregeld. Het artistieke domein behoort hier niet toe, dus er bestaat geen beperking om ook in een publieke context anderstalige gedichten uit te geven, tentoon te stellen, voor te dragen, enzovoort. Dit zou immers de vrijheid van de kunstenaar inperken.

Uiteraard is het toegestaan om bij anderstalige gedichten een vertaling naar het Nederlands te plaatsen, als dit verhelderend werkt voor de lezer/toeschouwer. Maar dit is geenszins verplicht. Het is wel zo dat de omkadering van de gedichten (bv. uitnodiging voor de tentoonstelling) aan de bestuurstaalwetgeving moet voldoen wanneer het initiatief uitgaat van een overheid.