Home > Bedrijfsleven > Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Enkele bedrijven wensen een overeenkomst te sluiten. Zijn zij hiervoor onderworpen aan de taalwetgeving?

Neen, in België geldt de zogenaamde taalvrijheid, wat betekent dat buiten een aantal domeinen (bv. bestuurszaken, onderwijs, sociale betrekkingen tussen werkgever en werknemer,…) het taalgebruik vrij in het private rechtsverkeer. De taalwetgeving in het bedrijfsleven slaat op de sociale betrekkingen tussen een werkgever en zijn personeel en op de wettelijk voorgeschreven documenten (bv. statuten). Een overeenkomst tussen bedrijven kan dus in om het even welke taal worden opgesteld: Nederlands, Frans, Engels, Russisch,… In de meeste gevallen kiezen de ondernemingen natuurlijk een taal die ze beiden begrijpen.

In dag- en weekbladen staan geregeld anderstalige wervingsadvertenties. Mag dat eigenlijk volgens de taalwetgeving?

Dat hangt ervan af. Het taalgebruik in wervingsadvertenties van privéondernemingen is vrij. Een vacaturebericht kan niet worden beschouwd als een relatie tussen een werkgever en een werknemer (een sociale betrekking) en behoort dus niet tot een van de aangelegenheden waarvoor het Parlement het taalgebruik kan regelen.

Wervingsadvertenties van openbare diensten vallen wel onder het toepassingsgebied van de taalwetgeving Bestuurszaken. Ze worden beschouwd als berichten en mededelingen aan het publiek.

Mag een werkgever in het homogeen Nederlandse taalgebied een sollicitatie-interview afnemen in een andere taal dan die van het gebied?

Hoewel er strikt genomen nog geen arbeidsverhouding bestaat tussen de werkgever en personen die in de toekomst mogelijk bij hem in dienst zullen treden, bepaalt het Septemberdecreet dat “alle betrekkingen tussen werkgevers en de sollicitanten, voorafgaande aan het arbeidscontract en de eigenlijke tewerkstelling, ongeacht het feit of er al dan niet een arbeidscontract tot stand komt” onder het toepassingsgebied vallen (artikel 4, §4, Septemberdecreet). Het sollicitatie-interview moet dus in het Nederlands worden afgenomen.

De werkgever kan wel meertaligheid eisen van de sollicitant en de kennis van andere talen bij sollicitanten toetsen tijdens de selectieperiode. Daarbij kan dus wel een vreemde taal gebruikt worden. Dat betekent niet dat het volledige sollicitatie-interview via deze omweg toch in een vreemde taal zou kunnen worden afgenomen. Een “talentest” kan slechts een onderdeel van een selectieprocedure zijn. Het valt dus moeilijk in te zien hoe de totale procedure in een vreemde taal kan verlopen: het gebruik van het Nederlands is de regel, de vreemde taal mag slechts worden gebruikt om de kennis ervan te testen.