Home > Bestuurszaken > Nuances

Nuances

In een aantal situaties is de overheid verplicht om van de basisregels af te wijken of heeft ze de mogelijkheid om dat te doen. Het uitgangspunt blijft dat het gebruik van een andere taal niet mag leiden tot een systematische meertaligheid. De streektaal blijft nog altijd de officiële taal.


Diensten die bevoegd zijn voor verschillende taalgebieden


Een aantal diensten die heel België of een groot deel ervan bedienen, zijn verplicht om in hun betrekkingen met een burger of bij het opmaken van persoonlijke officiële documenten de taal te gebruiken die de burger kiest, zelfs als dat niet de taal van zijn woonplaats is. De belangrijkste zijn de centrale diensten en de uitvoeringsdiensten die heel België bestrijken.


Dergelijke diensten gaan er weliswaar van uit dat wie in Antwerpen woont, Nederlands spreekt en ze sturen hun documenten naar een Antwerpenaar dus in het Nederlands op. Maar wie dat wil, mag ook een document in het Frans of Duits aanvragen.


Bij het verspreiden van berichten en mededelingen houden deze diensten wél rekening met de officiële taal of talen van het gebied waar ze verspreid worden. Een affiche, bijvoorbeeld, wordt in het homogeen Nederlandse taalgebied alleen in het Nederlands verspreid.


Internationale taalvoorschriften en specifieke wetten


Sommige internationale rechtsregels of specifieke wetten schrijven voor dat bepaalde documenten in verschillende talen moeten worden opgemaakt terwijl dat niet mag volgens de taalregels die hier beschreven zijn. In dat geval heeft de internationale regel of de specifieke wet voorrang.


Dat is bijvoorbeeld het geval voor het taalgebruik in internationale rijbewijzen, dat geregeld wordt in een internationaal verdrag. Het verdrag legt vast dat het document vermeldingen in verschillende talen bevat. Zelfs als het rijbewijs wordt uitgereikt door een gemeente uit het Nederlandse taalgebied, moeten volgens het verdrag ook andere talen worden gebruikt naast het Nederlands.