Home > Gerecht

Gerecht

Het taalgebruik in gerechtszaken wordt geregeld door de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. Deze wet bepaalt in welke taal de politiediensten een proces-verbaal dienen op te stellen, maar tevens in welke taal een rechtszaak ingeleid en gevoerd kan worden.

Deze wet is gebaseerd op het territorialiteitsprincipe (d.w.z. dat in beginsel de taal van het gebied wordt gebruikt voor de rechtspleging). In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wordt echter uitgegaan van het personaliteitsbeginsel, volgens welk de taal moet worden gebruikt die de verweerder (de persoon die voor de rechter wordt gedaagd) verkiest.


De bestaande rechten van de rechtsonderhorigen in het gerechtelijk arrondissement Brussel blijven na de zesde staatshervorming integraal gevrijwaard. De taalwet gerechtszaken blijft onveranderd, op enkele punten na:


• De huidige mogelijkheden om te verzoeken om van taal te veranderen, worden behouden, maar deze vraag kan omgezet worden in een vraag tot doorverwijzing (ontdubbeling rechtscolleges);


• Voor de Nederlandstalige of Franstalige rechtscolleges van het gerechtelijk arrondissement Brussel kunnen de partijen in gemeenschappelijk akkoord vragen om van taal te veranderen of om te worden doorverwezen;


• Voor alle gerechtelijke arrondissementen van het land wordt een nieuwe procedure gecreëerd aangaande de gemeenschappelijk vraag van partijen tot taalwijziging of de verwijzing;


• Als de partijen in het gerechtelijk arrondissement Brussel gedomicilieerd zijn en zij na de inleiding onderling overeenkomen over de taal van de rechtspleging, kunnen zij vrijwillig verschijnen voor de bevoegde Nederlandstalige dan wel Franstalige rechtbanken van hun keuze verschijnen of er een gezamenlijk verzoekschrift;


• In burgerlijke zaken waarbij de verweerders gedomicilieerd zijn in de 6 randgemeenten of de 19 Brusselse gemeenten, wordt de appreciatiebevoegdheid van de rechter bij een aanvraag tot taalwijziging en/of doorverwijzing voor alle rechtscolleges ingeperkt.