Home > Gerecht > Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

De politie stelt een proces-verbaal op na een verkeersovertreding. Is dit document onderworpen aan taalwetgeving?

Ja, het opstellen van een proces-verbaal moet beschouwd worden als een handeling die valt onder het toepassingsgebied van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (de taalwet gerechtszaken). Het toezicht op de taalwet gerechtszaken gebeurt door de hoven en rechtbanken.

De taalwet gerechtszaken schrijft voor in welke taal de akten van rechtspleging moeten worden gesteld. Processen-verbaal vallen eveneens onder deze regeling. Artikel 11 taalwet gerechtszaken bepaalt de taal van de processen-verbaal inzake de opsporing en vaststelling van misdrijven:

"De processen-verbaal betreffende de opsporing en de vaststelling van misdaden, wanbedrijven en overtredingen, alsook de processen-verbaal van fiskale aangelegenheden worden, in het Franse taalgebied in het Frans, in het Nederlandse taalgebied in het Nederlands en in het Duitse taalgebied in het Duits gesteld. In de gemeenten der Brusselsche agglomeratie, worden die processen-verbaal gesteld in het Fransch of in het Nederlandsch, naar gelang dat degene die er het voorwerp van is, de eene of de andere dezer talen voor zijn verklaringen gebruikt, en bij gemis van verklaringen, volgens de noodwendigheden der zaak."

Wat Brussel betreft, indien er bij het opstellen van het PV geen verklaringen van betrokkene worden afgenomen, moet de verbaliserende agent "volgens de noodwendigheden der zaak" oordelen in welke taal hij het PV moest opmaken. Wat dat betekent, wordt niet omschreven in de wet en moet d.m.v. interpretatie worden afgeleid. Die beoordeling kan gebeuren op verschillende gronden bijvoorbeeld de woonplaats van de bekeurde, de geboorteplaats, de gekozen taal voor de immatriculatieaanvraag bij de D.I.V. en dergelijke meer.

Indien u Nederlandstalig bent en een Franstalig PV ontving, valt het aan te raden om bij de politiediensten een officieuze vertaling te vragen van het proces-verbaal. Zij zijn echter niet verplicht om hierop in te gaan. U kan de betaling niet ontlopen door het loutere feit dat het PV in het Frans werd opgesteld.