Home > Onderwijs > Het homogeen Nederlands taalgebied

Het homogeen Nederlandse taalgebied Brussel

In het homogeen Nederlandse taalgebied is de onderwijstaal Nederlands, behalve voor het vreemdetalenonderwijs. De Duitse les mag dus volledig in het Duits plaatsvinden, maar de les wiskunde mag alleen in het Nederlands.


Op die basisregel bestaan een paar uitzonderingen omdat een beperkt gebruik van andere talen in het onderwijs in bepaalde situaties nuttig kan zijn. In sommige klasjes uit het kleuter- en lager onderwijs zitten nogal wat allochtone kinderen die thuis alleen hun moedertaal spreken en te weinig Nederlands kennen om de les goed te kunnen volgen. Om hun integratie te vergemakkelijken, organiseert een aantal scholen in nauwe samenwerking met de Vlaamse overheid taalondersteunende initiatieven. Zo wordt er bijvoorbeeld onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) georganiseerd.